Fundusze Norweskie i EOG oraz program„Rozwój lokalny”

Logo: Fundusze Norweskie, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Logo: Fundusze Norweskie, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG to bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.
Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (który tworzą państwa UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest:

 • przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Polska podpisała umowy międzyrządowe (Memoranda of Understanding) w sprawie III edycji funduszy norweskich i EOG (2014-2021) 20 grudnia 2017 r., otrzymując na ich mocy 809,3 mln EUR (z łącznej puli ponad 2,8 mld EUR), co czyni ją podobnie jak w poprzednich edycjach, największym beneficjentem.

Za koordynację wdrażania Funduszy norweskich i EOG w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), pełniące rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) dla Funduszy norweskich i EOG.
Programy w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r. Wyjątek stanowi  Fundusz Współpracy Dwustronnej, który będzie wdrażany do 30 kwietnia 2025 r.

Więcej szczegółów znajduje się na stronach:

Projekt „Miasto przestrzenią rozwoju”

Fundusze Norweskie Zabrze - logo
Fundusze Norweskie Zabrze - logo

Projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowany jest z programu „Rozwój Lokalny” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Budżetu Państwa.

Realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Śląską i Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach oraz przy współpracy z doradcami ze Związku Miast Polskich.

Projekt realizowany jest w terminie od 3.01.2022 r. do 30.04.2024 r.

Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą 15 328 498,86 PLN

Dofinansowanie: 3 371 346,00 EUR

Główny cel projektu

Poprawa jakości życia w mieście poprzez podejmowanie działań mających na celu poprawę potencjału gospodarczego i społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego oraz przestrzeni miejskich, a także stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych oraz poprawę zdolności instytucjonalnych administracji miasta.

Efekty realizacji projektu

 • Poprawa jakości przestrzeni miejskich.
 • Wzmocnienie więzi społecznych między mieszkańcami, w tym wzrost świadomości ekologicznej.
 • Wzmocnienie kompetencji kadry administracyjnej miasta oraz stworzenie warunków do rozwoju administracji samorządowej i miejskich specjalizacji jako impuls do dalszego rozwoju Zabrza.

Zakres projektu

Lepsza przestrzeń:

 • Rewitalizacja Parku Hutniczego wraz z rozbudową o małą architekturę, plac zabaw, wodny plac zabaw oraz skatepark.
 • Budowa tężni w Kończycach i w Maciejowie.
 • Dostosowanie budynku Urzędu Stanu Cywilnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Silniejsze więzi, rozwój miejskich specjalizacji i większa świadomość ekologiczna:

 • Zajęcia z aktywnych postaw i edukacji zawodowej zaprojektowane do pracy z dziećmi i młodzieżą mające na celu wprowadzenie
  w świat aktywności społecznej i pomocy innym ludziom.
 • Wielotematyczne działania skierowane dla całych rodzin wprowadzające witalność i świeżość w codzienne działania,
  jak i w planowanie czasu wolnego realizowane w ramach przedsięwzięć „Akademia Witalności” i „Zostań z nami
  w weekend”.
 • Zajęcia plenerowe oraz eventy ekologiczne dla mieszkańców rozwijające wiedzę i promujące dobre praktyki w zakresie edukacji ekologicznej.
 • Akademia Dziecięco-Młodzieżowa „Jak na studiach” – zajęcia dla dzieci i młodzieży pod patronatem uczelni wyższej
 • Szkolenia skierowane dla środowiska start-upów z zakresu miejskich specjalizacji.

Wysoka jakość usług dla mieszkańców:

 • Wdrożenie modułu partycypacyjnego do konsultacji społecznych oraz komunikacji z mieszkańcami.
 • Wdrożenie usług na platformie EBOK (Elektroniczne biuro Obsługi Klienta) oraz zakup sprzętu niezbędnego do wdrażania nowych usług.
 • Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej i miejskich jednostek organizacyjnych.
 • Opracowanie Miejskiego Standardu Dostępności.