Stawiając sobie za cel włącznie szerokich grup społecznych, w tym osób ze szczególnymi potrzebami, Miasto Zabrze dąży do zwiększenia inkluzyjności, włączenia społecznego i tym samym budowania skutecznych oraz odpowiedzialnych instytucji, które w podejmowanych inicjatywach kierują się zasadą równego dostępu dla wszystkich mieszkańców, wzmacniając poczucie sprawczości. Osiągniecie tych celów przyspieszy i wzmocni powstający właśnie „Miejski Standard Dostępności”.

Artykuły/ The articles