Projekt „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowany jest z programu „Rozwój Lokalny” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Budżetu Państwa. Realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Śląską i Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach oraz przy współpracy z doradcami ze Związku Miast Polskich. 

Projekt realizowany jest w terminie od 3.01.2022 r. do 30.04.2024 r.

Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą 15 328 498,86 PLN

Dofinansowanie: 3 371 346,00 EUR

DOSTĘPNOŚCĆ – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO

Wszystkie inwestycje realizowane w ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” będą zgodne ze standardami dostępności. W pracach projektowych będzie uczestniczył Koordynator ds. dostępności, który funkcjonuje w mieście od września 2020 r.

W ramach PRL zakłada się wykonanie prac inwestycyjnych w budynku Urzędu Stanu Cywilnego tak, aby umożliwić pełne korzystanie z usług społecznych dla osób o szczególnych potrzebach.

Wymiar dostępności będzie również przenikał szereg innych działań, np. przy działaniach integrujących społeczność lokalną, w trakcie działań edukacyjnych, w tworzonych w ramach projektu miejscach integracji (dom wielopokoleniowy, wspólne przestrzenie publiczne).

Dostępność jest też ważnym obszarem wskazanym przy współpracy bilateralnej.

Zakłada się współpracę z Wydziałem Organizacji i Zarządzania oraz Wydziałem Architektury w zakresie wskazania praktycznych propozycji usprawnień w zakresie działań związanych z szeroko rozumianą dostępnością w mieście na rzecz mieszkańców, zgodnie z zapisami między innymi Programu Dostępność Plus.

DOSTĘPNOŚĆ – PROGRAM ROZWOJU INSYTUCJONALNEGO

W ramach projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” zostanie opracowany Miejski Standard Dostępności, który będzie wyznaczał sposób realizacji kolejnych inwestycji w mieście zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania i jak najszerzej wdrażał założenia Programu Dostępność+. Zostanie przygotowany na podstawie przeprowadzonych prac inwetaryzacyjnych, analiz dobrych praktyk, pogłębionych ankiet, wizji lokalnych oraz z oparciu o dokumentację architektoniczną.

Opracowanie i wdrożenie Miejskiego Standardu Dostępności (działanie nieinwestycyjne) również jest bezpośrednio powiązane z koniecznością zaplanowania odpowiedniej liczby szkoleń, dzięki którym pracownicy nabędą odpowiedni poziom wiedzy w zakresie planowania i realizacji zadań w obszarze wdrażania powszechnie obowiązujących zasad dostępności (m.in. edukacja, polityka społeczna, przestrzeń miejska).

Nie mniej kluczowe znaczenie ma włączanie w proces współzarządzania miastem różnych grup społecznych, w tym wykluczonych dotychczas z procesów zarządzania miastem. Inkluzja mieszkańców, w tym zwiększenie dostępności fizycznej, ekonomicznej, czasowej do przestrzeni publicznych realnie występujących w mieście do działania istotne z punktu widzenia tworzenia otwartego miasta. Niemniej równie istotne jest zwiększanie dostępności usług publicznych w przestrzeni wirtualnej wraz z przeciwdziałaniem wykluczenia cyfrowego (osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorzy są tu szczególnie ważni).

W ramach PRI za kluczowe działania uznano następujące: wdrożenie Modułu Partycypacyjnego oraz Opracowanie Miejskiego Standardu Dostępności – zalecenia, które to działania zapewniają inkluzyjny charakter planowanych do realizacji narzędzi dla szerokiego grona odbiorców/użytkowników oraz stają się podstawą budowania wzajemnego zaufania pomiędzy aktorami rozwoju lokalnego.

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie 14WRU2022

Raport PDM – Zabrze